Kayak pistlerindeki ölümler durdurulamıyor

Kayak pistlerindeki ölümler durdurulamıyor : Yarı yıl tatiliyle binlerce aile kayak pistlerine akın etti. Ancak kayak pistlerindeki yetersiz önlemler ölümlere davetiye çıkardı. Uludağ’da Elif’in ölümünün ardından, bir acı haber de Palandöken’den geldi. Son kurban bir üniversiteli
Ulu­da­ğ’­a ai­le­siy­le ka­yak yap­ma­ya gi­den kü­çük Eli­f’­in kı­zak­tan dü­şe­rek ha­ya­tı­nı kay­bet­me­si­nin ar­dın­dan dün de Pa­lan­dö­ke­n’­de üni­ver­si­te öğ­ren­ci­si Meh­met Akif Ko­yun­cu­’nun ölü­mü göz­le­ri tek­rar­dan ka­yak pist­le­ri­ne çe­vir­di.

PİS­T KA­PA­TIL­DI

Eli­f’­in ölü­münün ar­dın­dan kı­zak ka­za­sı­nın ya­şan­dı­ğı pist ka­pa­tıl­dı. Di­ğer ka­yak iş­let­me­ci­le­ri, söz ko­nu­su fir­ma­nın ge­rek­li gü­ven­lik ted­bir­le­ri­ni al­ma­dı­ğı­nı ile­ri sür­dü. Sav­cı­lık olay­la ala­ka­lı so­ruş­tur­ma baş­lat­tı. Kü­çük Eli­f’­in ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği ve an­ne­si­nin ya­ra­lan­dı­ğı ka­yak pis­tin­de ka­yak ya­pıl­ma­sı ya­sak­lan­dı.

Ka­yak iş­let­me­ci­le­rin­den Nus­ret San­tur, “İh­mal ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum. Gü­ven­lik ted­bi­ri alın­ma­ma­sı, ba­ri­yer ve fi­le­nin çe­kil­me­me­si, ka­çak kı­zak ve­ril­me­si fa­ci­aya se­bep ol­du. Bu­ra­sı jan­dar­ma ta­ra­fın­dan de­net­le­ni­yor. Fa­kat jan­dar­ma­nın ol­ma­dı­ğı sa­at­ler­de ka­çak kı­zak ve­ri­yor­lar. Ka­çak kı­zak ki­ra­ya ver­me­nin be­de­li de bu ol­du” dedi.

Üç yıl ön­ce Er­zu­rum’da Ko­nak­lı Ka­yak Mer­ke­zi­’n­de an­tren­man ya­par­ken ha­ya­tı­nı kay­be­den mil­li ka­yak­çı As­lı Ne­mut­lu­’nun ba­ba­sı Me­tin Ne­mut­lu da ka­yak mer­kez­le­rin­de­ki ted­bir­siz­li­ğe dik­kat çe­kti.

DERS ALMIYORUZ

Ye­ter­siz ön­lem­ler ne­de­niy­le ben­zer yüz­ler­ce ka­za­nın ya­şan­dı­ğı­nı vur­gu­la­yan Ne­mut­lu, “P­ro­fes­yo­nel ya­rış pist­le­ri­nin bi­le be­lir­len­me­di­ği, ye­ni ye­ni gü­ven­lik ön­lem­le­ri­nin alın­dı­ğı, an­tren­man­lar­da am­bu­lans­la­rın da­ha ye­ni ye­ni kon­du­ğu bir ül­ke­de ka­yak ya­pan va­tan­daş­lar için ted­bir alın­dı­ğı­nı san­mı­yo­rum. Ha­ta­lar­dan ders çı­kar­mı­yo­ru­z” di­ye ko­nuş­tu.

HOCA HELALLİK İSTEMEDİ

Ulu­da­ğ’­da an­ne­siy­le ka­yar­ken dü­şe­rek ya­şa­mı­nı yi­ti­ren Elif Uy­muş­lar, dün göz yaş­la­rıy­la top­ra­ğa ve­ril­di. Eli­f’­in ölü­mü­ne ne­den olan ka­za­da ya­ra­la­nan an­ne­si de te­ker­lek­li san­dal­ye ile ka­tıl­dı. Acı­lı an­ne fe­na­lık ge­çir­di.Süm­bü­le­fen­di Ca­mii ima­mı Se­fa Öz­de­mir, “Al­lah ka­tın­da cen­net­lik­tir in­şal­lah” di­ye­rek kü­çük yaş­ta ol­du­ğu için he­lal­lik is­ten­me­ye­ce­ği­ni be­lirt­ti.

ÖLÜME MİNDERLE KAYARAK GİTTİ

Üniversite öğrencisi Mehmet Akif Koyuncu, (25) dün gece 4 arkadaşıyla Palandöken Kayak Merkezi’ne çıktı.Gece geç saatlerde kaymak isteyen gençler, kayak pistlerine suni kar yağdıran direklerin çevresine ‘çarpmalara karşı koruyucu’ olarak sarılan güvenlik
minderlerini söktü.

YASAK BÖLGEYE GİRDİ

Minderlerin üzerinde kaymaya başlayan gençler, komisyon kararıyla kapalı olan ve işaretlerle yasaklanan bölgeye girdi. Koyuncu, pistin solundaki tahtadan yapılan kar perdesine çarptı. Ağır yaralanan Koyuncu kurtarılamadı.Koyuncu’nun, 4 Ocak’ta Facebook’ta, ‘Demek ki bir gecede insanın düşünceleri ve hayalleri değişebiliyormuş’ diye paylaşımı dikkat çekti.

kayak-pistlerindeki-olumler-durdurulamiyor

Net Tercüme Hizmetleri Ltd. olarak İngilizce, Almanca, Rusça, Fransızca dillerinde Raylı Sistemler terminolojisinde uzman 35 kişilik tercüman kadromuz ile hizmetinizdeyiz. Referanslarımız için Nettercume.com.tr

12 / 1,729